O způsobu informování občanů Turnova by se mělo jednat

Dosavadní systém informování veřejnosti není jednotný. Mnohé výstupy z městem dotovaných medií, hlavně RTT, byly už od samého počátku velmi subjektivně předkládány, v několika případech nebyly ani pravdivé, nebyly tedy „úřední“. Je přirozené, že nelze nikdy zcela vyloučit, aby pracovníci hromadných sdělovacích prostředků reprodukovanou informaci nějak nezkreslili, ať již záměrně, nebo omylem. Nemělo by se to ale stávat nikdy v takových případech, které mají za cíl informovat občany a kdy konkrétní údaje pocházejí z vedení města a jsou šířeny městem dotovanými sdělovacími prostředky (RTT, HOT).

Bylo by žádoucí, aby dosud vytvořené poradní komise městské rady byly doplněny komisí pro informace z města. Došlo sice k rozdělení činnosti Rady pro veřejné sdělovací prostředky na Radu RTT a redakční radu HOT. To ale neumožňuje komplexní řešení přenosu informací, včetně městského krizového systému. Navrhovaná komise by měla sledovat zadávání a výstupy městských informací ale hlavně by měla stanovit základní pravidla - nosiči médii pro přenos informací nejsou jen RTT a HOT. Využívat by se mělo i dalších možností ať již regionálních redakcí denníků, týdenníků, rozhlasu a televize.

Informační systém by mohl:

Strana VPM pokládá problém informací a informování občanů za jeden ze stěžejních. Pokud budou občané včas a pravdivě informováni o dění ve městě a všech plánech projednávaných městským zastupitelstvem, lze očekávat, že se postupně zapojí do rozhodování, ať již kontaktováním jednotlivých zastupitelů, formou petic nebo individuálních občanských návrhů. Využít občanského potenciálu je cílem, ale i povinností stran podílejících se na řízení města. Veškeré konání se musí podřizovat zájmům většiny občanů.

RNDr. Ivan Turnovec a Josef Kunetka