Rozhodnou konečně zastupitelé o zastávkách v centru Turnova?

V případě řešení, nebo spíš neřešení otázky hromadné dopravy a zastávek v centru města je zatím přístup starosty a koaliční městské rady krajně nezodpovědný. Vytěsnění autobusových zastávek z náměstí Českého ráje bylo záležitostí unáhlenou a hlavně zcela osobní. Jinak by nemohlo dojít k přehlížení výsledků Studie, kterou si Městský úřad objednal v roce 1997 u Specializovaného ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze. Dovolím si ocitovat několik vět z vyjádření ke konečnému řešení náměstí z pera Ing. architekta Miroslavy Benešové ze jmenovaného ústavu: Po několikastupňovém projednávání s dotčenými orgány státní správy (památkové, dopravní a další) a městskou radou a zastupitelstvem byla zvolena výsledná varianta. Náměstím probíhá hlavní silnice v historicky dané trase. Prostor náměstí byl řešen v klasickém rozvrhu vycházejícím ze zásad historického urbanismu. Zastávky byly ponechány ve středu náměstí. I v historii bylo vždy náměstí středem veškerého života a ruchu. Města právě vznikala na hlavních obchodních cestách. Výstup a nástup na náměstí je proto logický, neboť je situován do centra dění a do křížení hlavních pěších tras. ….. Filozofie tzv. „zklidnění náměstí“, které je v současné době (psáno 10. 6. 1998 pozn. it.) téměř politickým programem, je zcela v rozporu s tradičním postavením městského náměstí.

Solidární ani zodpovědné určitě není, že otázka městské dopravy a zastávek autobusů ze spádových obcí v centru nebyla ještě novou městskou radou projednána. Dvakrát již bylo projednávání odloženo. Pan starosta očekával, že několikaměsíční život bez zastávek vejde do povědomí a lidé se přestanou rozčilovat. Není tomu tak. Zastávky zůstávají otevřeným problémem a nelibost občanů se stále projevuje. Na téma zastávek v centru města a jejich zrušení se diskutuje při každé příležitosti. Zajímavé je, že laici i odborníci se po zhodnocení situace většinou ztotožní se studií Specializovaného ústavu pro rekonstrukci památkových měst. V Turnově, vzhledem k jeho postavení jako spádového centra širší oblasti a jeho morfologické pozici nedovolující náměstí objíždět, se jeví jako nejvýhodnější vybudovat zastávky znovu na náměstí. Odborníci odhadují, že každé jiné řešení autobusových zastávek v centru města bude nakonec finančně výrazně nákladnější. Jelikož jde o zájem občanů a potažmo i města jako takového, měla by jít stranou osobní prestiž těch několika zastupitelů a bývalého místostarosty, nynějšího starosty ing. Milana Hejduka, kteří z „vytěsnění zatávek“ udělali svůj mocensko-politický program. Při konečném projednávání by měla zavládnout solidarita zodpovědných.

RNDr. Ivan Turnovec