Problém, který je třeba vyřešit

Ve studii obnovy turnovských parků se projevuje snaha o realizaci finančně velice nákladné akce s problematickým efektem. Nejde totiž o obnovu, ale o vytváření zcela nové parkové úpravy na místo té stávající. Ve studii jsou proto opomenuty některé aspekty, které je nutno v rámci obnovy parků rychle řešit.

Chybí geologické posouzení stability svahů a hlavně pak návrh ochrany proti degradaci povrchové půdní vrstvy dešťovým ronem (pro vysvětlení - jde o zabránění odnosu půdy a vytváření rýh po deštích a sněhovém tání). Při prohlídce terénu se ukázalo, že k degradaci povrchové půdní vrstvy v parku již dochází. Důvodem je, že se v uplynulých letech správa města nevěnovala čištění systému odtokových drenáží, které na ploše parku byly vytvořeny již při jeho založení. Vytvářením holin po odtěžení smrků bude tento problém ještě výraznější. Je proto třeba, aby v prováděcím projektu byla řešena obnova parku s ohledem na přání občanů i stav městské pokladny. Jeho součástí by měla být i otázka ochrany svahů a půdy v parku.

Dovoluji si na dnešním zastupitelstvu nabídnout městu, že v případě že o to budu požádán, zpracuji základní geologickou studii stability svahů, na jejímž základě bude možno zadat zpracování projektové dokumentace u některé inženýrsko-geologické projektové organizace. Později zajistím i dokonalou oponenturu projektu.

RNDr. Ivan Turnovec