Bude vedení města Turnova zodpovědné?

Programy jednotlivých subjektů účastnících se loni na podzim v Turnově komunálních voleb leccos slibovaly. Dovolím si citovat velice krásnou myšlenku místní ODS: Budeme prosazovat solidaritu zodpovědných, tedy výměnou za maximální svobodu jedince i vysokou míru jeho zodpovědnosti, nikoliv spolčení nezodpovědných.

V případě řešení, nebo spíš neřešení otázky hromadné dopravy a zastávek v centru města se přístup starosty a koaliční městské rady nejeví ani jako solidární, ani jako zodpovědný. Vytěsnění autobusových zastávek z náměstí Českého ráje bylo záležitostí unáhlenou a hlavně zcela osobní. Jinak by nemohlo dojít k přehlížení výsledků Studie, kterou si Městský úřad objednal v roce 1997 u Specializovaného ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze. Dovolím si ocitovat několik vět z vyjádření ke konečnému řešení náměstí z pera Ing. architekta Miroslavy Benešové ze jmenovaného ústavu:

Po několikastupňovém projednávání s dotčenými orgány státní správy (památkové, dopravní a další) a městskou radou a zastupitelstvem byla zvolena výsledná varianta. Náměstím probíhá hlavní silnice v historicky dané trase. Prostor náměstí byl řešen v klasickém rozvrhu vycházejícím ze zásad historického urbanismu. Zastávky byly ponechány ve středu náměstí. I v historii bylo vždy náměstí středem veškerého života a ruchu. Města právě vznikala na hlavních obchodních cestách. Výstup a nástup na náměstí je proto logický, neboť je situován do centra dění a do křížení hlavních pěších tras. … Filozofie tzv. „zklidnění náměstí“, které je v současné době (psáno 10.6.1998 pozn. Ivan Turnovec) téměř politickým programem, je zcela v rozporu s tradičním postavením městského náměstí.

Solidární ani zodpovědné určitě není, že otázka městské dopravy a zastávek autobusů ze spádových obcí v centru nebyla ještě novou městskou radou projednávána. Dvakrát již bylo projednávání odloženo. Důvody odkladu se mi jeví jako malicherné. Spíš někdo očekával, že několika měsíční život bez zastávek vejde do povědomí a lidé se přestanou rozčilovat. Není tomu tak. Zastávky zůstávají otevřeným problémem a nelibost občanů se stále projevuje.

Na téma zastávek v centru města a jejich zrušení na náměstí Českého ráje se diskutuje při každé příležitosti. Zajímavé je, že diskutující laici i odborníci se po zhodnocení situace většinou ztotožní se studií Specializovaného ústavu pro rekonstrukci památkových měst. V Turnově, vzhledem k jeho postavení jako spádového centra širší oblasti a jeho morfologické pozici nedovolující náměstí objíždět, se jeví jako nejvýhodnější vybudovat zastávky znovu na náměstí. Vedení města, společně s bývalou koaliční většinou městského zastupitelstva, je za zbytečné náklady zodpovědné. Odborníci ale odhadují, že každé jiné řešení autobusových zastávek v blízkosti náměstí bude nakonec finančně výrazně nákladnější. Jelikož jde o zájem občanů a potažmo i města jako takového, měla by jít stranou osobní prestiž těch několika zastupitelů a bývalého místostarosty, nynějšího starosty ing. Milana Hejduka, kteří z „vytěsnění zatávek“ udělali svůj mocensko-politický program. Při konečném projednávání by měla zavládnout solidarita zodpovědných.

RNDr. Ivan Turnovec