Vyhýbá se Turnovu korupce?

V hodnocení připravenosti našeho státu ke vstupu do Evropské unie je jedním z problémů, které mohou náš vstup zdržet, neřešená korupce ve státní i obecní správě. Podle posledních průzkumů se zdá, že více než třetina našich občanů se setkala během svého života s korupcí úředníků a státních zaměstnanců. Více než polovina je přesvědčena, že na státní, regionální i komunální úrovni je korupce nejčastějším přístupem k řešení problémů. O drobných i větších korupčních aférách na komunální i celostátní úrovni se dnes a denně dovídáme z tisku i televizních zpravodajství. Prakticky každou zevrubnější kontrolou se přichází k závěru, že došlo k nějakým chybám poškozujícím obec nebo stát, jejich důvodem může být nekompetentnost úředníků, ale bohužel často i korupce. Všechny zatajované chyby v řízení a hospodaření mají velmi často korupční charakter. Existují obecná kriteria indikující korupční jednání v administrativě státní či komunální. Je zajímavé se s nimi seznámit a porovnávat je s tím co známe z každodenní praxe:

  1. Předběžné přísliby dané jednotlivcem před oficiálním smluvním jednáním, např. o nákupu či prodeji veřejného majetku, o investičním záměru atd..
  2. Opakované prosazování záměru a výrazná aktivita jednotlivce, který o záměru se smluvní stranou primárně jednal a to i za cenu zkreslování podkladů, přestože záměr byl volenými zástupci již minimálně jednou odmítnut.
  3. Povolení jakéhokoli záměru, nebo činnosti jednotlivcem pod záštitou jeho funkce, pod jakoukoli záminkou (často se používá nebezpečí z prodlení), i když má o věci rozhodnout hlasování volených zástupců.
  4. Jakékoli zadržování informací vedoucích volené zástupce k úplnému seznámení se s problémem, do stejné kategorie patří i bagatelizace řešených problémů a snaha nechat na sebe převést rozhodovací právo bez kolektivního schválení.
  5. Nedodržování zákonných norem při sjednávání výběrových řízení do této kategorie patří i indiskrece zvýhodňující jednu smluvní stranu.
  6. Nedodržování zákonných norem při sjednávání hospodářských smluv, zatajování těchto smluv, případně smluvních výhod před zvolenými zástupci.

Korupční jednání v Čechách umožňuje využívání legislativních nedostatků pro omezování kontrolních mechanizmů, dále také bránění kontrole sporných smluv a rozhodnutí pod nejrůznějšími záminkami. Tragedií je, že se s ním skutečně setkáváme na všech úrovních řízení. Ostatně celý desetiletý vývoj naší republiky to jen potvrzuje. Problematické je prokazování korupce v prostředí kontinuálního vládnutí. V takovém případě nelze pochybení prokázat, protože kontroluje-li svou činnost ten kdo má být kontrolován, jde o výsměch morálce i občanům. Má-li mít demokracie smysl, musí být jednotlivci v maximální možné míře odpovědni sami za sebe a jejich volení zástupci jim musí skládat účty. Kontrola musí být v rukou opozice, jedině tak je jí možno věřit. Suverenita v demokratickém prostředí nemá být, jak bohužel často je, věcí moci jakéhokoli uskupení. Měla by spočívat v tom základním prvku důvěry, kterým jsou spojeni všichni kteří respektují zákony. Důvěra ve státní správu a zákonnost přesahuje sobecké osobní zájmy a činí ze skupiny jednotlivců občany. Důvěra ale chybí tam, kde se halasně křičí, že vše co se udělalo bylo to nejlepší, kde se odmítá kontrola. Korupce má celou řadu forem, nejen tu finanční, ale i morální, kulturní a instituční. Přesáhne-li určitou mez, hrozí nebezpečí, které může využít některá politická (nejen extremistická) organizace k zavedení absolutistického režimu. K pokusům v tomto směru dochází i na komunální scéně. Jestliže si přečtu slova turnovského starosty hodnotícího svou roční práci, v době kdy se řeší několik kauz jevících se jako porušení zákonných postupů, že jsem nenašel takovou podstatnou chybu nebo nečekaný problém, abych se o nich musel zmiňovat naplňuje mně to obavou, obavou že jeho neprůstřelná kontinuita se snaží pochybení v hospodaření a řízení města zakrývat. Nevěřím totiž tomu, že město Turnov je jediné v republice v jehož řízení a hospodaření ke korupčnímu jednání nedošlo.

RNDr. Ivan Turnovec